Подкрепа за дуалната система на обучение


Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“    През 2020/2021 година Профилирана природо-математическа гимназия работи по проект „Подкрепа за дуалната форма на обучение“. В осъществяване на дейностите по проекта са включени общо 13 ученици в 8 клас от професионалната паралелка „Приложен програмист“.
    Планираните дейности на училищно ниво спомагат за развитието на дуалната система на обучение и дават възможност за тясна обвързаност между младите програмисти от ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, и реалните потребности на пазара на труда в областта на информатиката и информационните технологии. От друга страна, проектът предоставя на фирмите партньори възможност да наемат в обозримо бъдеще квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Проектът подкрепя действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите.
    В същото време учителите имат възможност да повишат своята професионална квалификация.
    Партньори по проекта са фирмите „Арсенал“ АД, гр. Казанлък „ДАВИД Холдинг“ АД, гр. Казанлък, и „Е-Динамикс“, гр. Стара Загора.
    Учениците, разпределени по фирмите партньори, участваха в пробно стажуване, като посетиха предприятията.    
    Изпълнението на проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение на учениците от училището с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията им.


ГАЛЕРИЯ

 Обучение - учители

 Учебна практика - ученици

Обучение - ученици

 Учебни средства и материали

Проект на техническо задание

Договор за обучение


Обучение за учители:
       
               
        Проект на техническо задание

        Договор за обучения

Обучения за учители по професионална подготовка - 2022  година
       
        Покана 1       Техническо задание 1

        Покана 2       Техническо задание 2