Правила за достъп до обществена информация


П Р А В И Л А

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – ГР. КАЗАНЛЪК

 

РАЗДЕЛ I. Общи положения

 

Чл. 1. Настоящата процедура указва условията и реда за получаване на достъп до обществена информация от Чл.средствата за масова информация, както и повторното използване на информация от обществения сектор.

Чл. 2. Процедурата не се прилага за достъпа до лични данни, които от своя страна, включват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност (чл. 2, ал. 5, във вр. с § 1, т. 2 ДР ЗДОИ).

Чл. 3. Процедурата не се прилага за информация, която: се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл. 8 ЗДОИ).

Чл. 4. (1) Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор. Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции не е повторно използване по смисъла на ЗДОИ (чл. 2а ЗДОИ).

(2) Тази процедура се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България, наричани по-нататък "органите" (чл. 3, ал. 1 ЗДОИ). Процедурата се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от:

- публичноправни субекти;

- физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми (чл. 3, ал. 2 ЗДОИ).

(3) Като един от задължените субекти за предоставяне на достъп до обществена информация законът сочи средствата за масова информация.

Чл. 5. (1) ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, е длъжна да предоставя информация от обществения сектор за повторно използване, с изключение на предвидените в ЗДОИ случаи (чл. 3, ал. 3 ЗДОИ).

(2) Осъществяването правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор се гради на посочени в ЗДОИ основни начала. Реализирането на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала (чл. 5 ЗДОИ). Достъпът до информацията за средствата за масова информация се осъществява при спазване и балансиране на принципите за прозрачност и икономическа свобода, а също така и за защита на личната информация, търговската тайна и тайната на източниците на средствата за масова информация, пожелали анонимност (чл. 19 ЗДОИ).

Чл. 6. (1) Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация в ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, са: откритост, достоверност и пълнота на информацията; осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация; осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация; защита на правото на информация; защита на личната информация; гарантиране на сигурността на обществото и държавата (чл. 6, ал. 1 ЗДОИ).

(2) Основните принципи при предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са: осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор; прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор; забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор; забрана за ограничаване на свободната конкуренция (чл. 6, ал. 2 ЗДОИ).

Чл. 7. Дефиниции на някои от понятията, използвани в процедурата:

- "Обществена информация" по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти (чл. 2, ал. 1 ЗДОИ). Информацията е обществена независимо от вида на нейния материален носител. (чл. 2, ал. 2 ЗДОИ).

- "Материален носител" е всеки хартиен, технически, магнитен, електронен или друг носител независимо от вида на записаното съдържание - текст, план, карта, фотография, аудио, визуално или аудио-визуално изображение, файл и други подобни (§ 1, т. 1 ДР ЗДОИ).

- "Информация от обществения сектор" е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор (чл. 2, ал. 3 ЗДОИ).

- "Организации от обществения сектор" са държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България, както и публичноправни субекти, различни от изброените, включително публичноправните организации (чл. 3, ал. 4 ЗДОИ).

- "Надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 ЗДОИ (§ 1, т. 6 ДР ЗДОИ).

 

РАЗДЕЛ II. Осъществяване на процедурата

 

Чл.8. (1) Условия за упражняване правото за получаване на достъп до обществена информация в ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък:

(2) Субект на правото на достъп до обществена информация и на правото на повторно използване на информация от обществения сектор (правоимащ) е всеки гражданин на Република България, чужденец или лице без гражданство в Република България, както и всички юридически лица (чл. 4 ЗДОИ).

(3)Достъпът до обществена информация по чл. 8, ал. 2 за тези лица е свободен, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци (чл. 17, ал. 1 и 2 ЗДОИ).

(4). Необходими документи

1. Когато се прави писмено искане за предоставяне на обществена информация, необходимо е да се подаде ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ. Писмената форма се счита за спазена и когато заявлението е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 ЗДОИ или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис (чл. 24, ал. 1 и 2 ЗДОИ).

2. Заявлението трябва да съдържа: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; адреса за кореспонденция със заявителя (чл. 25, ал. 1 ЗДОИ). При липса на изброените данни (с изключение на предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация), заявлението се оставя без разглеждане (чл. 25, ал. 2 ЗДОИ).

3. Заявление за искане за достъп до обществена информация може да се подава всеки работен ден в канцеларията на училището – ет. 2, ул. „Орешака“ № 2, гр. Казанлък, от 08:30 часа до 17:30 часа или по електронната поща на адрес: pmgkk@pmgkk.com

Чл.9. Вътрешен ход на процедурата

(1) Процедурата за осигуряване на достъп до обществена информация в ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казналък, започва с писмено заявление или устно запитване от страна на правоимащото лице (чл. 24, ал. 1 ЗДОИ). Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление по образец (чл. 24, ал. 3 ЗДОИ).

(2) Заявленията за достъп до обществена информация в ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, подлежат на задължителна регистрация от техническия секретар в дневника за входяща кореспонденция на училището.

(3) Разглеждане на заявлението

1.След като заявлението е регистрирано,техническият секретар в рамките на работния ден го представя на директора на училището.

2. Ако директорът отсъства, техническия секретар предава заявлението на заместващия го, определен със заповед на директора, или на този, който го замества по длъжност.

3. В срок от 14 календарни дни, считан от деня на датата на регистрация, трябва да се вземе решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. В този срок заявиттелят следва да бъде уведомен за взетото решение писмено (чл. 28 ЗДОИ) с писмо с изходящ номер.

4. Особени случаи

4.1. Ако искането за предоставяне на информация е формулирано прекалено общо или неясно, заявителят следва да бъде уведомен за това обстоятелство и да му бъде предоставена възможност да уточни предмета на исканата обществена информация. В този случай срокът от 14 дни, за разглеждане на заявлението започва да тече от датата на направеното уточняване (чл. 29, ал. 1 ЗДОИ). Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 календарни дни, заявлението се оставя без разглеждане (чл. 29, ал. 2 ЗДОИ).

4.2. Ако поисканата в заявлението информация би могла да бъде в голямо количество и да е необходимо допълнително време за нейната подготовка,14-дневният срок за разглеждане на заявлението може да бъде удължен, но с не повече от 10 календарни дни. Заявителят се уведомява за това обстоятелство, като в уведомлението се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация (чл. 30 ЗДОИ).

4.3. Ако исканата обществена информация се отнася до трето лице (чл. 31, ал. 1 ЗДОИ), съгласие от него за предоставянето й не се изисква, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й (чл. 31, ал. 5 ЗДОИ).

4.4. В останалите случаи, училището е длъжно да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението, а срокът за разглеждането на последното (14 календарни дни) може да бъде удължен, но не с повече от 14 календарни дни (чл. 31, ал. 1 и 2 ЗДОИ).

4.5. Третото лице може да даде или да не даде съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. Ако то е дало съгласието си, условията, при които е направило това, са обвързващи за гимназията (чл. 31, ал. 3 ЗДОИ). При изрично несъгласие в срока за разглеждане на заявлението, училището може да предостави исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице (чл. 31, ал. 4 ЗДОИ).

4.6 Ако исканата информация не е на разположение на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, възможностите са две:

а) уведомяване за това заявителя в 14-дневен срок (чл. 33 ЗДОИ).

б) Ако училището има данни за местонахождението на поисканата информация, негов представител препраща съответно заявлението в 14-дневен срок от получаването му. За това обстоятелство се уведомява заявителят, като в уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. В този случай 14-дневният срок за разглеждане на заявлението започва да тече от момента на получаването му от органа или юридическото лице, към които е било препратено (чл. 32 ЗДОИ).

Чл. 10. (1) Решение за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се взема, след като комисия, определена от директора със заповед, разгледа заявлението в определения за това срок и прецени, че са налице предпоставките за това. Комисията взима решение за предоставяне на достъп до исканата информация, като с писмен доклад уведомява директора за това.

(2) Решението трябва да съдържа следните задължителни реквизити (чл. 34, ал. 1 ЗДОИ): степента на осигурения достъп до исканата обществена информация; срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация; мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(3) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация (чл. 34, ал. 2 ЗДОИ).

(4) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща (чл. 34, ал. 3 ЗДОИ) от техническия секретар на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък.

(5). Срокът, в който се осигурява достъп до исканата обществена информация не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението за предоставянето й (чл. 34, ал. 4 ЗДОИ).

(6) Достъпът до обществена информация може да бъде: преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител; копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. Изброяването не е алтернативно, формите могат да бъдат използвани по една или повече (чл. 26, ал. 1 и 2 ЗДОИ).

(7) Лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат могат да поискат достъп във форма, която да отговаря на техните комуникативни възможности (чл. 26, ал. 4 ЗДОИ).

(8) Заявителят може да посочи предпочитана форма за достъп до обществена информация. ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, е длъжна да се съобрази с предпочитаната форма, с изключение на случаите, в които: за нея няма техническа възможност; когато тя е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето или когато тя би довела до възможност за неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права. При наличието на изброените обстоятелства, училището предоставя достъп до информацията в определена от него форма (чл. 27 ЗДОИ).

Чл.11. (1) Относно разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация - те следва да се заплащат по нормативи, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето на информацията (чл. 20, ал. 2 ЗДОИ). Тези нормативи са определени от министъра на финансите със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., и са класифицирани според вида на носителя на информацията, както следва:

- дискета - 1 брой - 0,50 лв.;

- CD - 1 брой - 0,50 лв.;

- DVD - 1 брой - 0,60 лв.;

- разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;

- ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;

- факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;

- видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;

- аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;

- писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.

(2) Посочените стойности не включват ДДС.

(3) Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя (чл. 22 ЗДОИ).

Чл. 12. Училището (чл. 3 ЗДОИ) определя канцеларията си (ет. 2, ул. „Орешака“ № 2, гр. Казанлък), като място, в което може да се подават заявленията в писмена форма, както и по електронната поща на e-mail: pmgkk@abv.bg или pmgkk@pmgkk.com, а също така и в канцеларията може да се заплащат дължимите разходи в брой за достъпа до обществена информация (чл. 21 ЗДОИ).

Чл. 13. (1) Предоставянето на достъпа до исканата обществена информация се осъществява, в рамките на определения с решението срок, след заплащането на определените разходи и предоставяне на платежен документ.                   

(2) Самото предоставяне на обществената информация се удостоверява с протокол, който се подписва от заявителя и от техническия секретар на училището или от лице, определено в заповед на директора.

(3) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, техническият секретар или лице, определено със заповед на директора, изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протокол и не се заплащат разходи по предоставянето. Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й (чл. 35 ЗДОИ).

(4) В случаите на неявяване на заявителя в определения срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация (чл. 36 ЗДОИ).

(5) Училището може да откаже да предостави обществена информация на основание чл. 37, ал. 1 ЗДОИ. Решението за отказ трябва да съдържа следните реквизити: правно и фактическо основание за отказа по ЗДОИ, дата на приемане на решението и ред за неговото обжалване (чл. 38 ЗДОИ).

(6) Взетото решение за отказ се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка (чл. 39 ЗДОИ).

Чл. 14. Решенията и отказите за предоставяне на обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на АПК (чл. 40, ал. 1 ЗДОИ).