Профил на купувачаВътрешни правила по чл. 8б от ЗОП

Публични покани по чл.101б от ЗОП

Обща информация

Предварителни обявления

Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки /файла се чете след инсталиране на редактор на форми - PFE/

Документация за участие в процедурите

Решения за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Разяснения по документацията за участие

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Решения по чл.38 от ЗОП за завършване на процедурите

Информация за датите

Договори за обществени поръчки и приложения

Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения

Рамкови споразумения

Допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

Информация за датата,основанието и размера на извършено плащане

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договорите

Информация за датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Становища на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя

Одобрени от изпълнителния директор на агенцията становища