Профил на купувачаВътрешни правила по чл. 8б от ЗОП

Публични покани по чл.101б от ЗОП

Обща информация

Предварителни обявления

WRegssmi!8kdͨ7'Zf>@p*+,ֽfĺh(ig]}3b B:5Z`o-[FW@O q^YfR뺷'-$ 0.yoSՁo!ܽTFWW] 'W܂E7>fAfb^8p*)G 'ZǀpQju0H*1]f %Rt%㴉kRQ˳PoE~6hd:`6p\ #>:O吮.|w1~'m୒/&| C1B_طR SwW&r9
Информация за датите

Договори за обществени поръчки и приложения

Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения

Рамкови споразумения

Допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

Информация за датата,основанието и размера на извършено плащане

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договорите

Информация за датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Становища на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя

Одобрени от изпълнителния директор на агенцията становища