Проекти и програми


    Европейска програма ЕРАЗЪМ +


Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

 

       Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и

популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова

компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за

интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното

използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към

дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано

обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни

подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на

самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

 Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси)

 

Клубове в ППМГ "Никола Обрешков"за 2020/2021:

 

1. Игри за обучение - ръководител Ани Кадиева с ученици от единадесети клас клас

 

2. Магьосници - ръководител Галя Турманова с ученици от шести клас

 

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

 

В училището са сформирани групи по: история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, информатика, информационни технологии, химия и ООС.Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“