Ученически парламент


     Ученическият парламент към Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ е форма на ученическото самоуправление на ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището.
    

      Ученическият парламент има свои представители и ниво паралелка в училището, която съдейства за даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас;
    

      Съставът на ученическия парламент се определя от неговите участници, в зависимост от броя на учениците в училище.
    

      Функциите и дейността на ученическия парламент се определят с правилника на училището по предложение на учениците. Представителите на ученическия парламент участват с право на съвещателен глас в:

           1. заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани;

            2. работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители на ученическото самоуправление.

 

 Управителен съвет