РНИКТ и педагогически съветник


Бойка Иванова Сребчева - ръководител направление информационни ии комуникационни технологии и учител по информатика и информационни технологии 
 Христо Лесов   Татяна Стефанова Цоневска - психолог

Педагогически съветник

Отговаря на потребностите  в отношенията индивид – училищна система. Извършва консултативна дейност на:

    - ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие;

    - учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците, родителите и колегите им; процедурите по налагане на наказания, съгласно Правилника за вътрешния ред на училището;

    - родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, професионално и социално) на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – училищно ръководство, учители, училищно настоятелство.